Integrering

Integrering i norsk arbeidsliv 

Målgruppe spesifiseres til flyktninger og innvandrere med sammensatte bistandsbehov og særlig usikre yrkesmessige forutsetninger- som er i introduksjonsprogrammet eller som har fullført dette.

Tiltaket gjennomføres i AFT, med følgende målgruppespesifikke mål.

 • Styrke forholdet mellom introduksjonsprogrammet og arbeidslivet.
 • Styrke overgangen mellom avslutning av introduksjonsprogrammet og overgang til utdanning og arbeid.
 • Kombinere arbeidslivskompetanse fra Fides med samfunnsfag og språkopplæring, med vekt på arbeidsnorsk fra voksenopplæring.
 • Arbeidsrettet og bransjespesifikk norskopplæring i tråd med deltakerens yrkesønske, kombinert med praktisk erfaring i arbeid og norskopplæring i bedrift
 • Kompetansegivende opplæring i bedrift f.eks. opplæringskontrakt

Vurdering av målgruppen
Erfaring tilsier at flyktninger og innvandrere trenger lengre tid for å komme i arbeid. Suksessfaktorer er:

 • Langsiktighet og kontinuitet
 • God match mellom arbeidsgivers behov og deltakers kompetanse
 • Fast kontaktperson som følger opp tett og er lett tilgjengelig
 • Begrense antall møter og skjemaer for arbeidsgiver
 • Gi økonomiske insentiver for å dekke kostnader til opplæring og inkludering av deltakeren.

I tiltaksbeskrivelsen for målgruppespesifikk anvendelse av AFT som tiltaksmodell, legges det stor vekt på at all språkopplæring arbeidsorienteres ut i fra samfunnets og arbeidslivets lover, regler, behov og krav.

Samarbeid mellom:

 • Verdal næringsforum
  NAV
  Møllegata voksenopplæring
  Flyktningetjenesten